ค่ายนิติวิทยาศาสตร์

รูปแบบของค่าย

2 วัน 1 คืน

3 วัน 2 คืน

สถานที่จัดค่าย

– จ.สระบุรี
– จ.ระยอง
– จ.เพชรบุรี

ที่มาของค่าย

ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ เป็นค่ายที่ต้องการเชื่อมโยงกระบวนการความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์จากชีวิตประจำวันเข้าสู่บทเรียนที่น้องๆนักเรียนได้เรียนไปในห้องเรียนเนื่องจาก ปัจจุบันการดำรงชีวิต จะพบได้ว่ามีคดีความต่างๆเกิดขึ้นมากมายและหลากหลายคดีความก็สามารถคลี่คลายไปได้ด้วยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่ง นิติวิทยาศาสตร์ เป็นการนำเอาวิชาความรู้ในทางด้านวิทยาศาสตร์ ในการเก็บและพิสูจน์หลักฐาน ตรวจร่างกายและวัตถุพยานเพื่อช่วยในการค้นหาความจริง มักเป็นการใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หรือวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เช่น ชีววิทยา ฟิสิกส์ กายภาพ เคมี คอมพิวเตอร์ และกีฏวิทยา เป็นต้น เพื่อประโยชน์ในการสืบสวน และดำเนินคดีทางกฎหมายเพื่อช่วยกระบวนการยุติธรรมในการพิสูจน์หลักฐานและชี้นำไปสู่ผู้กระทำความผิดอาญา 
ปัจจุบันมีการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ควบคู่กับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีความสำคัญมากขึ้นในต่างประเทศ เพื่อลดการโต้แย้งความหวาดระแวงระหว่างผู้ควบคุมกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหา เนื่องเพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องหลักการและเหตุผลที่เป็นจริงสามารถพิสูจน์ได้ โดยนิติวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยมีความเกี่ยวเนื่องกับนิติเวชศาสตร์หรือการชันสูตรศพ สามารถแบ่งออกเป็นสาขาต่าง ๆ ดังนี้
  1. นิติพยาธิวิทยา (Forensic Pathology)
  2. นิติเวชคลินิก (Clinical Forensic)
  3. นิติจิตเวช (Forensic Psychiatry)
  4. นิติพิษวิทยา (Forensic Toxicology)
  5. การพิสูจน์หลักฐาน (Criminalistic)
  6. นิติวิทยาเซรุ่ม (Forensic Serology)
  7. เวชศาสตร์จราจร (Traffic Medicine)
  8. กฎหมายการแพทย์ (Medicial Law)
(อ้างอิงจาก Thai wikipedia)

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

ดาวน์โหลด

[siteorigin_widget class=”Vantage_CircleIcon_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Vantage_CircleIcon_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Vantage_CircleIcon_Widget”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”Vantage_CircleIcon_Widget”][/siteorigin_widget]